E
 
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี
14 ถนนพหลโยธิน ตำบลทะเลชุบศร
อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
15000
โทร/แฟกซ์: 0 3642 7671
ผู้ประสานงาน:
1. น.ส.จงรัก หลยุทธ โทร: 089 773 1331 Email: jongrak.p@mnre.mail.go.th
2. น.ส.ณัฐสุดา แตงบู่ โทร: 099 190 1112